• Napközi otthon

     • Házirend

     • A napközi otthon működése és házirendje

       

      A napközi otthon az iskola szerves része. Az alsó tagozatos és az 5. osztályos tanulók látogathatják.

      Minden napközis tanuló köteles betartani a házirend szabályait.

      Tanítás után a napközis nevelőnő átveszi az osztályban tanító pedagógustól a tanulókat, majd elfoglalják helyüket a teremben.

      Amennyiben több osztály tanulóiból áll a csoport, az utolsó órát tartó pedagógus kíséri a gyerekeket a kijelölt osztályterembe.

      A napközis tanulók csoportosan ebédelnek az időrendi beosztás szerint. Az ebédet kulturáltan és csendben kell elfogyasztani. Az ebédlőben tilos szemetelni.

      A napközis tanulók a nevelőnők felügyeletével az ebéd után a szabadban, ill. rossz idő esetén az osztályban tartózkodnak.

      A napközis tanulónak is kötelessége, hogy óvja társai és saját egészségét, testi épségét. Minden napközis tanulónak vigyáznia kell az iskola tulajdonát képező tárgyakra, felszerelésekre, berendezésekre, megrongálásuk esetén azokért anyagi felelősséggel tartozik.

      A napközis tanuló az iskola épületét, a foglalkozások esetén a külső helyszínt, pl. a játszóteret csak a felügyelő nevelő engedélyével hagyhatja el.

      A tanulási idő a napköziben 14.00-tól 15.00-ig (védett óra) tart. A tanulási időt senki nem zavarhatja meg.

      Minden tanuló köteles házi feladatait napközis nevelőjének bemutatni.

      Ha a napközis tanulónak a délutáni tanulási idő alatt a szülő által írásban bejelentett és igazolt elfoglaltsága van (zeneóra, torna, tánc stb.), köteles a házi feladatot a napközis időn kívül elkészíteni.

      A napközis tanulók a tanulási időt követően a szülő által engedélyezett időpontban és személlyel mehetnek haza. Erről minden szülőnek gyermeke napközibe való beíratáskor írásban nyilatkoznia kell. Minden egyéb távozás csak dátummal és a szülő aláírásával ellátott írásbeli kérelem bemutatásával engedélyezett.    

       

                  A napközi otthon illetékét mindig az adott hónap első napjáig kell befizetni.