• GDPR - ochrana osobných údajov - Személyi adatvédelem

          • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV/GDPR (General Data Protection Regulation)

          • je v organizácia: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul.práce, Komárno, so sídlom Práce 24, Komárno 945 01 ( ďalej len  “ ZŠ Ul.práce”  alebo “prevádzkovateľ” ) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len “Zákon”).