• Információk közzététele

    • Zverejňovanie informácií

    •  

     Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

     • Právo na prístup k informáciám má každý (fyzická/právnická osoba).
     • Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje.
     • Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.
     • Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná.
     • Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.
     • Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam.

     Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov – Ďalej...

     Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Ďalej...

     Povinné zverejňovanie informácií

     Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

     a)   spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry Ďalej...

     b)   miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie Ďalej...

     c)   miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené Ďalej...

     d)   postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať Ďalej...

     e)   prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje, a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobeĎalej...

     f)   sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií základnej školyĎalej...

      

     Spôsob podávania podnetov a oznámení

     Spôsob a miesto podávania podnetov a oznámení sú rozpracované v Článku IV. Smernice č. 007/2019 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti vydanou riaditeľkou školy dňa 30. septembra 2019. Ďalej...

      

     V Komárne 01.10.2020

     Judit Károlyi Szikonya, riaditeľka školy